Подкрепа на политики

В изпълнение на Оперативния план на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за 2018 г., дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ (СПДП) на МТСП и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) работят в партньорство за изпълнение на политиката в областта на жизненото равнище, доходите от труд, социалната икономика и социалното предприемачество, демографската политика, корпоративната социална отговорност и планирането. Двете институции съвместно изпълняват пакет от дейности, които обхващат кръгли маси, консултативни срещи, семинари, срещи за обмяна на опит и добри практики, изследвания с практическа насоченост и др. и ще бъдат организирани в София и по страната. Тези инициативи подпомагат прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права за намаляване на бедността и социалното изключване.

 

По настоящем са проведени следните събития:

  • Кръгла маса по въпросите на  методите и подходите за измерване на  жизненото равнище  и бедността  на национално ниво, която бе проведена в гр. София. В събитието  взеха участие  представители на ЕК в България, Евопейска анти-бедност мрежа Брюксел, Евопейска анти-бедност мрежа Македония, Евопейска анти-бедност мрежа България, МТСП, НСИ, БАН, социални партньори и представители на медиите.
  • Обучителен семинар за журналисти относно правни и други аспекти, свързани с развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в Р България, който беше проведен в к.к. Боровец. На семинара присъстваха представители на следните медии: БТА, в. СЕГА, в. Телеграф, в. 24 часа, НОВА ТВ и БНР. По време на събитието г-н Петър Начев и д-р Теодора Тодорова представиха проекта на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика. Социално предприятие - мрежа Хлебни къщи и социално предприятие HOPe soap и HOPe restaurant запознаха участниците с дейността на своите фирми. Те нагледно обясниха на участниците социалния ефект от съществуването на този вид предприятия. Беше направено учебно посещение в социално предприятие „Мальовица“ ЕООД, в което работят 11 души, от които петима са хора с увреждания. В предприятието се шият чаршафи, бебешки аксесоари, протектори за матраци.
  • Консултативна среща за насърчаване на прозрачни механизми за определяне на заплатите в туризма беше проведена в гр. Варна. Участие в срещата взеха представители на МТСП, Министерството на туризма, социалните партньори, представители на туристическия бранш, Община Варна и др. Обсъдени бяха възнагражденията, проблемите, социалният диалог и предизвикателствата пред отрасъл „Туризъм“  в града. 
  • Консултативна среща за насърчаване на прозрачни механизми за определяне на заплатите в туризма се проведе и в гр. Царево. Целевата група отново обхащаше представители на  МТСП, Министерството на туризма, социалните партньори, представители на туристическия бранш, Община Царево и др. Дадено беше началото на един добър социален диалог между участниците. 

В срок до края на месец декември 2018 г. е планирано да бъдат организирани:

  • Кръгла маса за обмен на опит и добри практики между държавните администрации на Р България и Р Гърция в областта на жизнения стандарт на населението и доходите от труд, която ще се състои в гр. Сандански и гр. Серес. На кръглата маса се очаква да присъстват представители на МТСП, социалните партньори, местната власт и представители на Министерство на труда, социалното осигуряване и социалната солидарност на Р Гърция. Ще бъдат обменени опит и добри практики между администрациите на двете страни.
  • Кръгла маса за обмен на опит и добри практики между държавните администрации на Р България и Р Румъния относно бъдещето и перспективите на социалната икономика, организирана в гр. Русе и гр. Гюргево. На събитието ще бъдат поканени представители на МТСП, социалните партньори, местната власт, НПО, социални предприятия и представители на Министерство на труда и социалната справедливост на Р Румъния. Ще бъдат обсъдени перспективите пред социалната икономика и социалното предприемачество в двете страни.
  • Среща-дискусия в област с високо равнище на бедност и ниско равнище на доходи, която да бъде проведена в гр. Видин. Предвижда се на срещата да присъстват представители на МТСП, Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, местната власт и социалните партньори. По време на срещата ще бъде направен анализ на състоянието на доходите от труд и жизненото равнище в областта и предложения за конкретни политики на централно и регионално ниво.
  • Обучение на обучители по проблемите на социалната икономика, което ще се състои в гр. София. Обучението е предназначено за представители на държавата администрация, местната власт, НПО и социалните предприятия. Програмата цели да подготви 20 квалифицирани преподаватели, занимаващи се със  същността и ролята на социалната и солидарна икономика и социалните предприятия в контекста на съвременните социални и икономически условия.
  • Кръгла маса за изготвяне на  инструментариум за измерване на  жизнения стандарт и бедността  на национално ниво, която ще бъде проведена в гр. София. Събитието ще бъде заключително. За участие ще бъдат поканени представители на МТСП, НСИ, БАН, социалните партньори, НПО , академичната общност, областни и общински администрации от страната. По време на кръглата маса ще бъде представен и дискутиран проект на инструментариум за оценка на минималното жизнено равнище и  бедността  на национално ниво.

Повече информация за изпълнените дейности може да намерите в раздел „Актуални събития“.