Усъвършенстване на нормативната база в сферата на социалното подпомагане. Закон за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане

23.06.2020 - 15:24

На 23 и 24 юни 2020г. на Платформата за дистанционно обучение на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи започна регистрацията на участниците в семинар на тема: „Усъвършенстване на нормативната база в сферата на социалното подпомагане. Закон за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане“. Семинарът ще продължи до 22.07.2020г. В него са включени общо 20 участника, социални работници от дирекциите за социално подпомагане на територията на цялата страна.

Тютор е г-н Румен Попински, главен експерт в отдел „Социални и семейни помощи“ в АСП, който има натрупан опит в оказването на методическа помощ по въпроси, свързани със социалното и семейно подпомагане.  В резултат на обучението участниците ще придобият актуални знания относно последните промени в действащата нормативна уредба в областта на социалното подпомагане по реда на ЗСП, ППЗСП и други нормативни актове; ще могат да прилагат добри практики и модели за справяне с проблеми по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на социалното подпомагане; ще укрепят екипната работа на служителите в системата за социално подпомагане, във връзка с прилагането на нормативни актове и предоставянето на административни услуги.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.