Усъвършенстване на нормативната база като фактор за подобряване на качеството на социалните услуги

23.07.2019 - 14:51

В периода 23-24 юли 2019 г. в ЦРЧРРИ започва семинар на тема: „Усъвършенстване на нормативната база като фактор за подобряване на качеството на социалните услуги“. В него участват общо 19 социални работници от ДСП на територията на цялата страна, експерти от АХУ, Министерство на здравеопазването и МТСП.

Семинарът цели да бъдат формирани знания относно актуалните промени в нормативната база на социалните услуги в Р България. Участниците ще надградят познанията си  относно същността и особеностите на социалните услуги и съвременните изисквания за тяхното предоставяне. Те ще се запознаят с особеностите на интегрираните социално-здравни услуги и интегрирания подход при предоставянето на социални услуги.

Лектор е г-жа Николина Иванова, началник на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в Агенция за социално подпомагане. Г-жа Иванова е с необходимия професионален опит в разработването на нормативни документи в областта на социалните услуги, а също и с експертиза в оказване на методическа подкрепа за разработване на реда и условията за предоставянето им.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.