Сътрудник в малък и среден бизнес

06.07.2020 - 11:13

Днес, 6.07.2020, страртира обучението по НПДЗ "Сътрудник в малък и среден бизнес". Курсът ще протече от 6 юли до 30 юли, като ще вземат участие 12 безработни лица от Бюрата по труда в гр. София.  В него са застъпени дисциплини, които ще подпомогнат обучаваните в ефективното им участие в работа в екип, ще получат знания относно трудовоправната регламентация на професията и организацията на трудовия процес.  Участниците ще получат необходимите практически знания за работа със съвременните продукти и технологии, необходими за ефективно функциониращият бизнес, безопасните условия на труд при боравенето със съответната техника, както и  основите на правото и отраслите, които са свързани с професионалното направление.

Те ще придобият умения и знания, които ще им помогнат да познават правилата на бизнес протокола и етичните норми за работа в екип, да анализират икономическите ресурси и да правят оптимален избор на алтернативи, на търсенето и предлагането, да сегментират пазара, така че да реализират печелившо продукта си и да изготвят бизнес-план и финансови разчети, както и да прилагат отчетност и контрол в МПС. В методиката са предвидени теоретична и практическа част. Курсът ще приключи с изпит по теория на професията и конкретни задачи по практика, разработени от Центъра.

След успешно завършване на професионалния курс участниците ще получат  удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН.

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.