Социална работа с лица и семейства в риск. Специфика при работа с клиенти в мултиетническа среда – възможности и предизвикателства

10.12.2019 - 11:13

На 10 и 11 декември в ЦРЧРРИ се проведе семинар на тема: „Социална работа с лица и семейства в риск. Специфика при работа с клиенти в мултиетническа среда – възможности и предизвикателства“. В него взеха участие 19 социални работници от териториалните дирекции за социално подпомагане на Агенцията за социално подпомагане, 1 експерт от ДАЗД и двама социални работника от Фондация „Център отворена врата“. 

Лектор на обучението беше г-жа Дашенка Кралева, която притежава професионален опит в теорията и практиката на социалната работа, социалното законодателство и връзката му с международни политики.

В двата дни лекторът посредством лекции, ролеви игри и работа по групи представи пред участниците темата за същността и особеностите на съвременната политика на социално включване при работа с лица и семейства в риск.  В контекста на социалното включване бяха разгледана законовата и подзаконова нормативна уредба, касаеща хората с увреждане, с акцент върху включването. Обучаемите  надградиха познанията си във връзка с актуалните изменения в нормативната рамка, определяща социалната работа с лица и семейства в риск. Системата на социално подпомагане и социална закрила в Р България бе поставена в контекста на съществуващите европейски системи.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.