Ред и условия за предоставяне на лична помощ съгласно Закона за личната помощ и спецификите при извършването на индивидуалната оценка на потребностите

26.09.2019 - 11:44

Двудневен семинар на тема: “Ред и условия за предоставяне на лична помощ съгласно Закона за личната помощ и спецификите при извършването на индивидуалната оценка на потребностите“ се провежда в периода 26-27 септември 2019 г. в ЦРЧРРИ. В семинара са включени общо 21 участника, социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане и представители на Столична Община - район Люлин, район Илинден и район Искър.  

Участниците в семинара ще повишат познанията си относно актуалните промени в нормативната уредба за хората с увреждания, както и относно механизмите за предоставяне на лична помощ съгласно новия Закон за личната помощ.

Преподавател е д-р Надежда Харизанова - висококвалифициран експерт и преподавател с дългогодишен опит с сферата на защита на правата и интеграцията на хората с увреждания. Тя участва в разработването на редица национални и международни стратегически документи и нормативна уредба в тази сфера.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.