РАБОТНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА НА ТЕМА: АКТУАЛНИ МОМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2020г. ПРИОРИТЕТИ НА СТРАТЕГИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 – 2030г.)

18.11.2019 - 15:46

На 21 ноември т.г. Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) организира работна експертна среща на тема: „АКТУАЛНИ МОМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2020г. ПРИОРИТЕТИ НА СТРАТЕГИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 – 2030г.)“. Тя ще бъде проведена в контекста на проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ BG05M9OP001 – 3.015-0001-C01, финансиран по ОПРЧР 2014-2020г.. Проектът се изпълнява от ЦРЧРРИ и има за  цел да подкрепи политиките на пазара на труда и социалната сфера, чрез провеждане на обучения и инициативи.

Целите на събитието включват:

  • да  подпомогне и надгради взаимодействието между институциите и организациите при формирането и прилагането на политиката на пазара на труда;
  • да се дискутират новите моменти от  Националния план за действие по заетостта 2020;
  • да се обсъдят приоритетите на новата стратегия по заетостта на Р България в контекста на актуалните промени в политиките по заетостта в следващия период на действие на Стратегията.

 

В срещата-дискусия са поканени членовете на междуведомствените работни групи съответно по разработване на НПДЗ 2020 и разработване на Стратегията по заетостта на Р България (2021-2030г.).

 

Повече информация за събитието може да получите на следните контакти:

Габриела Николова, експерт  по планиране и организиране на инициативи

 тел: 0882 82 66 88

 e-mail: gabrielanikos@gmail.com