Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства – оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата “приемна грижа”

Двудневен семинар на тема: „Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни  семейства – оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата “приемна грижа”“ започва днес в ЦРЧРРИ. В обучението са включени общо 19 участника, представители на различни институции и организации, работещи по проблематиката. Лектори на обучението са г-жа Детелина Игнатова и г-жа Цветанка Бахчеванджиева от отдел „Дейности и мерки за закрила на детето“ в АСП. Те имат опит в разработването на нормативни актове в областта на услугата „приемна грижа“, изработване на методически материали по прилагането й, включително и оказване на методическа помощ и подкрепа на териториалните структури на АСП – отдел „Закрила на детето“. Обучаемите ще обменят опит за координация и партниране  на дейностите. Един от търсените ефекти от семинара е да се активизира по неформален път и ресурсът на местните органи в подкрепа на децата в риск.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.