Психо-социални и здравни последици от стреса на работното място при обслужване на трудни клиенти. Подобряване на работната среда чрез управление на стреса

27.06.2019 - 14:30

В периода 27 – 28  юни 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда семинар в присъствена форма на тема: „Психо-социални и здравни последици от стреса на работното място при обслужване на трудни клиенти. Подобряване на работната среда чрез управление на стреса“, който е финансиран по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“.

В обучението са включени 23 представители на различни институции и организации, сред които Министерство на здравеопазването, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенциа за закрила на детето, КНСБ и Агенция по заетостта. Семинарът цели надграждане на познанията на участниците относно поведенческите модели на трудните клиенти и развитие на умения за работа с тях, както и запознаване със същността, проявите и разновидностите на стреса и усвояване на умения и стратегии за справяне с него.

Лектор на семинара е проф. Стойко Иванов, преподавател по педагогическа психология в СУ „Св. Климент Охридски“ и дългогодишен лектор в ЦРЧРРИ.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.