Проучване на потребностите от обучения за публичната администрация, ангажирана с разработването и прилагането на политики на пазара на труда и в социалната сфера

26.09.2019 - 11:56

В периода 1 – 11 октомври 2019 г.  Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи провежда проучване на потребностите от обучения за публичната администрация, ангажирана с разработването и прилагането на политики на пазара на труда и в социалната сфера.

За втора поредна година то се осъществява по проект BG05M9OPOO1-3.015 “Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“.

Проучването е извадково и е национално представително. То обхваща служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика, от други институции, общини, социални партньори и неправителствени организации. Проучването е насочено към идентифициране на техните потребности от обучения през 2020 г., с цел повишаване на професионалните им знания и умения.

Разчитаме на активно участие, за да бъдем максимално полезна на всички заинтересовани институции!  Предварително Ви благодарим за съдействието!