Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските във връзка със сумирането и изчисляването на работното време в контекста на дейността на ИА ГИТ

19.09.2019 - 13:24

Двудневен семинар на тема: “Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските във връзка със сумирането и изчисляването на работното време в контекста на дейността на ИА ГИТ“ се провежда в периода 19-20 септември 2019 г. в ЦРЧРРИ. В семинара са включени общо 19 инспектора от ИА ГИТ от всички териториални дирекции.

Преподавател е г-н Николай Стоянов – главен юрисконсулт на ИА ГИТ, който познава административната практика на Инспекцията. Има над 5 години професионална експертиза в разработване и прилагане на трудовото право в Р България, притежава професионален опит на преподаване и консултиране, както и има собствена публикация във връзка с прилагането на трудовото законодателство.

Участниците в семинара надграждат своите познания относно принципите, които се прилагат при тълкуване и прилагане на Наредбата. Също така придобиват практически познания и умения за предприемане на принудителни административни мерки и образуване на административно - наказателно производство при констатирани нарушения при прилагането на Наредбата. По време на семинара обучаемите ще обменят опит и добри прктики, както помежду си, така и с преподавателя.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.