Прилагане на политиката на равнопоставеност на жените и мъжете – практически аспекти

В периода 20 юни – 5 юли 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда семинар в смесена форма на тема: „Прилагане на политиката на равнопоставеност на жените и мъжете – практически аспекти“, който е финансиран по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. В обучението са включени 16 координатори по проблемите на равнопоставеността на половете от различни институции и организации, сред които Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна инспекция по труда, НОИ, Националния статистически институт, Министерство на правосъдието, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, МВР, КНСБ и др. Семинарът цели повишаване на знанията на участниците относно системата на управление на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете, нормативната и институционалната рамки за разработване и изпълнение на националната политика по равнопоставеност на половете, както и относно интегрирания подход по равнопоставеност на жените и мъжете в секторните политики и за бюджетирането по пол. В хода на обучението ще бъдат  изградени  знания и умения за планиране на мерки по сектори в краткосрочен и дългосрочен план.

Лекторки на семинара са г-жа Ирина Иванова, началник на отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи” в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” на Министерството на труда и социалната политика и г-жа Татяна Кметова, изпълнителен директор на Фондация „Център за изследвания и политики за жените”.

 Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.