Прилагане на комплексен подход при работа с уязвимите групи на пазара на труда за постигане на устойчива заетост

22.04.2019 - 15:29

В периода 22-23 април 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда първият двудневен семинар на тема: „Прилагане на комплексен подход при работа с уязвимите групи на пазара на труда за постигане на устойчива заетост“, който е финансиран по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. В обучението са включени 18 служители на ръководни и експертни длъжности от АЗ и един служител на Община „Подуяне“, общо 19 обучаеми. Семинарът цели повишаване на познанията в участниците относно характеристиките на уязвимите групи на пазара на труда, както и надграждане на уменията им за консултиране на посочената група с цел постигане на устойчива заетост. По време на двудневното обучение се създават условия за развитие на умения за анализ на проблемите и затрудненията, съпътстващи обслужването на уязвимите групи на пазара на труда, като паралелно с това се усъвършенстват и практическите умения на по-добра комуникация и комплексно обслужване на клиентите от дадена уязвима група с цел постигане на устойчива заетост.

Лектор на семинара е г-жа Ирина Григорова, главен експерт в Агенция по заетостта. Г-жа Григорова е с дългогодишен практически опит в обучението на трудови посредници.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.