Политики и мерки за защита на правата на хората с увреждания. Актуални аспекти на законодателството в сферата на защитата на правата и социалната интеграция на хората с увреждания

20.05.2019 - 15:17

В периода 20 – 21 май 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар на тема: „Политики и мерки за защита на правата на хората с увреждания. Актуални аспекти на законодателството в сферата на защитата на правата и социалната интеграция на хората с увреждания“. Обучението има интегриран характер и в него вземат участие 19 представителя, както на държавната администрация, така и на неправителствения сектор. Лектор на обучението е д-р Надя Харизанова, експерт с богат опит и участие в редица национални и международни форуми относно правата на хората с увреждания. Д-р Харизанова участва в разработването на национални и международни стратегически документи и на нормативната уредба, засягащи правата на хората с увреждания

По време на обучението ще бъдат обсъдени горещи теми, засягащи международните стратегически документи и правни инструменти за защита на правата на хората с увреждания, целите за устойчиво развитие и Конвенцията за правата на хората с увреждания. Ще бъдат разгледани актуалните аспекти на националната политика в сферата на защитата на правата и социалната интеграция на хората с увреждания.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.