Основни изисквания за здраве и безопасност при работа с електрически ток

22.04.2019 - 14:16

В периода 22-24 април 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда първият финансиран по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ тридневен семинар на тема: „Основни изисквания за здраве и безопасност при работа с електрически ток“. В обучението са включени 20 инспектори от дирекциите „Инспекция по труда“ на територията на цялата страна. Основни цели на обучението са участниците да придобият знания и умения за идентифициране на риска при работа в електрически уредби, по електроповодни линии и при експлоатация на електрооборудване, както и да надградят познанията си относно изискванията за квалификация на персонала при работа с електрически ток.

Лектор на семинара е г-н Панайот Панайотов, електроинженер, автор на част от текстовете в действащите наредби и правилници по електробезопасност с дългогодишен опит при обучението на възрастни от множество проведени такива, включително в системата на енергетиката – АЕЦ „Козлодуй“, ВЕЦ „Група Рила“ и Технически университет – София.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.