Национална среща по демографските въпроси и предизвикателства

07.12.2018 - 13:20

Във връзка с изпълнението на задачите по Управленската програма на правителството на Република България, приета с РМС № 447 от 9 август 2017 г., Министерство на труда и социалната политика на Р България и Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) съвместно организират Национална среща по демографските въпроси и предизвикателства. Срещата се провежда днес, 7 декември 2018 г., в ЦРЧРРИ.

Срещата има за цел да бъдат обсъдени актуални въпроси и проблеми, както и да бъдат обменени опит и добри практики в областта на демографските въпроси. Участие вземат членовете на междуведомствената група по  демографски въпроси.