Кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики между институциите за работа по Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователните институции на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст”

04.02.2020 - 15:19

В периода 4 – 5 февруари 2020 г. в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи се организира кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики между институциите за работа по Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователните институции на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст”. Това е поредната от поредицата инициативи, които ще бъдат осъществени по Проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ на ОП РЧР 2014-2020 г. На нея присъстват представители на Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Агенция за социално подпомагане, училища, областни и общински администрации, НПО и др.

В приветствените си думи директорът на ЦРЧРРИ, г-н Александър Шопов, акцентира върху важността на проблема за обществото и пожела плодотворна и приятна работа на всички участници.

Кръглата маса има ясно изразен междуинституционален характер и цели да даде възможност за обмяна на опит и добри практики относно включването и отпадането на деца от образователните институции, фокусирайки се върху търсенето на решения на проблема чрез ефективното сътрудничество между всички отговорни институции и организации. По време на откриването г-жа Соня Мелоян, директор на дирекция „Организация и контрол“ на МОН посочи, че благодарение на действието на Механизма броят на новоотпадналите деца от училище е намалял два пъти, но има повишаване на броя на отпадащите деца на възраст 5-6 години.  Г-жа Детелина Игнатова от АСП подчерта, че за търсенето на успешни решения основно значение има координирането между институциите. Събирайки експертиза и координирайки усилията на специалисти от различни области, Центърът изпълнява както своята основна функция, така и заложените цели по Проекта, по който се финансира събитието.

Модератор на събитието е г-жа Валентина Симеонова от Ноу хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет.

Кръглата маса се финансира по Проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ на ОП РЧР 2014-2020 г.