Контролни правомощия на ИА ГИТ по Закона за хората с увреждания

22.06.2020 - 13:08

От 22.06 до 26.06. Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи провежда уебинар на тема: „Контролни правомощия на ИА ГИТ по Закона за хората с увреждания“. Той ще се проведе във видео-конферентна форма.“. В обучението са включени 30 участника, представители на ГИТ. 

Тютор е Николай Котов, главен инспектор в Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност в ИА ГИТ.

По време на семинара обучаемите ще имат възможност да повишат знанията си

относно задълженията на предприятията, произтичаши от Закона за хората с увреждания. По време на практическата работа ще могат да развият уменията си за прилагане на „Вътрешните правила за специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с увреждания“. Основните теми, които ще се разгледат по време на семинара са с практическа насоченост и ще позволят на участниците да се запозаят подробно с:

  • Законови възможности за освобождаване от задължението за наемане на лица с трайни увреждания, съгласно квота.
  • Прилагане на алтернативни мерки за заетост на лица с трайни увреждания. Ред и условия за внасяне на компенсационни вноски по реда на Закона за хората с увреждания.
  • Прилагане на „Вътрешните правила за специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с увреждания“.
  • Методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала на предприятията.
  • По време на семинара ще бъдат разгледани и съществуващи практики за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.