Контрол при работата с опасни химически вещества

25.09.2018 - 09:49

В периода 25-27 септември 2018 г. в ЦРЧРРИ се провежда тридневен семинар на тема: „Контрол при работата с опасни химически вещества”. В обучението участват 27 инспектори по труда от териториалните ди­рекции „Инспекция по труда“ на ИА ГИТ.

 

Обучението има за цел да запознае участниците с актуалните изменения на нормативната база относно изискванията при работа с опасни химически вещества и смеси, както и да повиши тяхните познания относно начините за осъществяване на контрол по безопасност на труда при работа с опасни химически вещества. Придобиването на практически знания и умения при идентифициране на рисковете при работа с опасни химически вещества и смеси и прилагане на мерки за управление на тези рискове, както и уеднаквяването на практиките при инспектиране в предприятията, са теми които също ще бъдат обсъдени по време на събитието.

 

Лектор на обучението е д-р Дарина Конова, държавен експерт в дирек­ция „Трудово право, обществено осигуря­ване и условия на труд“ на МТСП и мени­джър на Националната фокусна точка на EU OSHA.

 

На успешно завършилите семинара ще бъде издаден сертификат за участие по утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.