ЦЕНТЪРЪТ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ – КАК ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЯТА И КАКВИ СА ПОЗИТИВИТЕ В СИТУАЦИЯТА НА КРИЗА

15.04.2020 - 12:43

Независимо от създалата се ситуация в страната, свързана с разпространението на болестта COVID-19, и свързаната с нея  забрана за провеждане на присъствени обучения, Центърът продължи работата си, а реакцията на екипа беше като към поредното предизвикателство, с което трябва да се справим. Разбира се, това доведе до реорганизация на учебния процес, който продължи чрез действащите електронни продукти и посредством трансформацията на присъствените семинари в дистанционна форма. Повече за начина, по който се случи всичко това, ни споделя г-н Иван Бакалов, началник на отдел „Учебна дейност“ в ЦРЧРРИ, който е човекът, който в работен порядък ръководи и синхронизира този процес.

 

            Иван Бакалов:

Обявяването на извънредното положение на 13. март 2020 г. ни постави в ситуация, за която всички ние до момента не сме се и замисляли. Центърът е съществувал през годините благодарениена обученията, които осъществяваза държавната администрация и за други заети и безработни лица. Винаги сме се стремили услугата, която предоставяме, независимо дали е дистанционна или присъствена, да бъде на ниво, което е по-високо от това на всички останали, въпреки, че в България няма друг център, който да е структуриран по начина, по който е структуриран ЦРЧРРИ. Обявяването на извънредното положение постави пред Центъра сериозни за решаване въпроси, но и възможности за реализация в посоки, които до момента не сме развивали пълноценно.

Спирането на обученията в присъствена форма постави няколко сериозни въпроса пред Центъра – как да дадем качествено и пълноценно обучение за нашите курсисти, използвайки дистанционни форми, как да направим курсовете достъпни до всеки един от нашите обучаеми, независимо дали е държавен служител или безработно лице и какви са възможностите на нормативната уредба на Република България, за да осъществим това.

Като мерки, които целенасочено се опитваме да предприемем, най-лесно и най-бързо нещата се случиха по линия на проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. Тъй като Центърът разполага с много добре развити дигитални продукти и платформа за дистанционно обучение, процесът по конверсия на обученията от присъствена в дигитална форма не е особено предизвикателство за служителите в Центъра. За да не прекъсваме процеса и да продължим успешната си работа по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в качеството си на ръководител на проекта предприех стъпки всички обучения, планирани за провеждане в присъствена форма за месеците март, април и май да бъдат конвертирани в дигитална форма.

Тук искам да подчертая, че има разлика между дистанционните обучения, които сме провеждали до момента и неслучайно използвания термин конверсия на семинари в дистанционна форма. Принципът, по който ще бъде направено конвертирането на присъствените семинари в дигитална форма, ще бъде различен от това, което до момента сме правили в дистанционната форма. Тук имам предвид, че конверсията на материалите, начинът, по който съдържанието ще бъде представено на участниците, начинът, по който те ще взаимодействат с лектора ще бъде изцяло променен с оглед на това да бъдат запазени някои от аспектите и положителния ефект от присъствения семинар, за което ще ни помогнат някои от нашите лектори, които смея да твърдя, са изключително подготвени. Тази мярка се предвижда за момента да продължи до края на месец май, като за възможностите на Центъра не е проблем, принеобходимост, да осъществи дори всичките си обучения по проекта в дистанционна форма. Това по никакъв начин няма да промени изпълнението на индикаторите, обучените лица, разпределени по целеви групи и няма да промени смисъла на проектното предложение, т.е. в края на проекта, следвайки индикаторите, отразени в микроданните, които се предоставят на нашите колеги от Управляващия орган, ние по смисъл ще отчетем резултати, които принципно няма да се различават от това, ако семинарите бяха организирани в присъствена форма.

Както нашите читатели може би знаят през годините, организаторите на обучения, които в случая ще бъдат модератори или администратори на платформата, са подготвени еднакво успешно да проведат както курс в присъствена форма, така и дистанционен семинар. Искам да подчертая, че Центърът използва изцяло собствени разработени ресурси, за да се случат този тип обучения и вътрешен потенциал за конверсия на програмите. През годините сме създали ядро от служители и консултанти, които се стремим да стимулираме и запазваме, които са обучени именно в тази сфера на дейност – организиране, провеждане и оценка на обучения. От тази гледна точка нямам съмнение, че ние ще успеем да изпълним целите си по проект „ Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ във вида, в който сме ги представили, когато кандидатствахме. Тук искам да използвам нашия бюлетин, за да уверя колегите от Оперативната програма и Управляващия орган, че ние сме детерминирани да изпълним целите, както са заложени и няма да индикираме проблеми или неизпълнение, свързани с това, че за срока на извънредното положение в страната ще проведем планираните семинари в дистанционна форма.

Продължаването на работата по курсовете за професионална квалификация, финансирано от Националния план за действие по заетостта 2020г. е предизвикателство за нас в настоящия момент. Центърът като част от държавния апарат и като второстепенен разпоредител с бюджетни средства също трябва да допринесе за разрешаването на ситуацията след настоящата криза. Преди няколко дни бях включен от нашия директор, заедно с колегата Милан Миланов, който отговаря за планирането на обученията по Националния план за действие по заетостта, в една работна група, която е свързана именно с това да бъде дефиниран „социален пакет“, чрез който Министерство на труда и социалната политика да подпомогне гражданите във всички сфери на дейност, в които то би могло да ги подкрепи. В тази връзка, това, което ще предложа и на колегите в тази работна група, ще бъде свързано с убеждението ми, че трябва да се върви в посока на промяна на законодателството, с която да се регулира провеждането на курсове за безработни лица в дистанционна форма на обучение през платформи, за които обаче, нека подчертая, трябва да има необходимата сертификация и нормативна регулация, както и да се разработи единен стандарт и правила за провеждане на курсове за безработни лица в дистанционна форма. При нас този инструмент е готов, ние сме работили по този начин за повишаване на квалификацията на служители на държавната администрация и съм убеден, че можем да направим конверсията в дистанционна форма по най-добрия начин. Основният проблем е законодателството и тук апелирам към колегите от Агенция по заетостта и от Министерство на труда и социалната политика, заедно да работим в посока към промяна на нормативната уредба и с помощта на МОН, да действаме бързо, да действаме ефективно, така че в рамките на няколко месеца да имаме поне проектоплан, който да можем да предложим на МОН за начина, по който можем да направим курсовете изцяло в дистанционна форма.

Смятам, че с оглед на ситуацията, всички ще излезем променени и трябва да си вземем поуки, включително и по отношение на това, че не трябва да се успокояваме, че след месец или два животът ни ще се върне към нормалното русло. Напротив, смятам, че трябва да имаме агресивен механизъм, по който да променим начина си на работа и който трябва да бъде не само резервен вариант, а паралелен инструмент, чрез който да се провеждат курсове за безработни лица. Центърът може да бъде много по-ефективен, ако паралелно започнем да осъществяваме и обучения в дистанционна форма, чрез които можем да обучим много по-широк кръг от безработни лица, които да получават съответно и стипендия на дневна база за работата си в обученията. Смятам, че по този начин ние можем да допринесем за намаляването на безработицата, която ще дойде след кризата, заедно с огромно потребление и търсене на услуги в сферата на заетостта. Имаме капацитета да удвоим и утроим броя на обучаемите във всяка една област, в която има нужда от развитие и помощ.

Към момента стъпките, които ще предприемем, са свързани преди всичко с изпълнение на поетите към МТСП ангажименти. Това изисква изпълнение на годишния график в рамките на шест месеца със стартиране на курсовете през месец юни. Центърът има потенциал да прави до 12 курсове за безработни лица в един и същи момент и през юни месец имаме готовност да стартираме с осем паралелни курса, което е абсолютно постижимо. Всички безработни лица, които са записани или планирани за нашите курсове, ще подпишат анекси към своите договори и договорите между нас, бюрата по труда и тях ще бъдат изпълнени – искам да успокоя в това отношение всички наши курсисти. Няма да бъдат прекратявани или изменяни договори, освен ако самите курсисти не проявят такова желание. Съответно и изплащането на стипендиите ще бъде подновено оттам, откъдето е било прекъснато. За курсистите, на които им предстои обучение в наши курсове искам да кажа, че ще бъдат включени във списъците в момента, в който даденият курс се появи в нашия график. Държавните изпити и практиките ще бъдат проведени така, както са заложени. Няма да бъдат прехвърляни курсове за следващата календарна година. Това е нашиятначин да допринесем за справяне с последиците, които тази криза ще има.

Дали в присъствена или дистанционна форма, Центърът продължава да работи. Не сме спрели нашата работа – напротив – искаме да осигурим възможност всеки от нашите присъствени курсове да може да бъде проведен и в дистанционна форма, когато това се наложи. Ние притежаваме технически и материален ресурс за това от години. Това, което ни спира е липсата на нормативна уредба, която да ни позволи да провеждаме курсове за професионална квалификация изцяло в дистанционна форма.