БЪДЕЩЕТО НА ТРУДА – ПРОМЕНИ В РАБОТНИТЕ МЕСТА И НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УМЕНИЯТА НА РАБОТНАТА СИЛА И НЕЙНАТА ОБРАЗОВАНОСТ

18.07.2019 - 12:24

В периода 18-19 юли 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар на тема: „Бъдещето на труда – промени в работните места и нови изисквания към уменията на работната сила и нейната образованост". В обучението са включени общо  24 участника-служители на Агенцията по заетостта от цялата страна, както и представители на синдикатите и общините. По време на семинара участниците ще получат актуална информация за прогнозите за развитието на пазара на труда, демографските предизвикателства и процеси, включително за мобилността и миграционните процеси на населението, информация за професиите на бъдещето и необходимите умения на отделния човек

Лектор на семинара е г-жа Елка Димитрова, доктор по икономика, представител на Р България в Комитета по заетостта към Европейската комисия, директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност” в МТСП, хоноруван преподавател в УНСС.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за Проекта образец.