Актуални моменти на националния план за действие по заетостта 2020 г. Приоритети на стратегията по заетостта на Република България (2021 – 2030 г.)

21.11.2019 - 14:38

На 21 ноември 2019 г. в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи се провежда работна експертна среща на тема: „Актуални моменти на националния план за действие по заетостта 2020 г. Приоритети на стратегията по заетостта на Република България (2021 – 2030 г.)“. Събитието има междуинституционален характер, като събира представители на различни институции и организации, които участват в разработването на стратегически и планови документи в сферата на политиката по заетостта. Това са служители от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Национален статистически институт, Агенция за хората с увреждания, Асоциация на индустриалния капитал в България, КНСБ и др.

В рамките на форума се обсъжда проектовариант на Националния план за действие по заетостта 2020, който е механизъм за настройване на пазара на труда към устойчивост, балансираност и по-добро функциониране. Визията на плана е насочена към повишаване ефективността и качеството на човешкия капитал и подобряване предлагането на работна сила чрез обучение, развитие на ключови умения, субсидирана заетост за неактивните групи и различни мерки за активиране на неактивните лица на пазара на труда. Особено внимание се отделя и на водещите насоки от новата Национална стратегия по заетостта 2021-2030 г. в контекста на промените в политиките на пазара на труда. Създавайки възможност за обсъждане на две от най-важните и актуални теми при формирането и прилагането на политиките на пазара на труда, инициативата цели подпомагане и надграждане на взаимодейтвието между институциите и организациите, работещи в тази област.

Събитието беше открито с приветствие от директора на ЦРЧРРИ, г-н Александър Шопов и поздравителен адрес от заместник министъра на труда и социалната политика, г-н Лазар Лазаров, който определи работната среща като платформа за конструктивен диалог и обмен на идеи за следващата година и следващото десетилетие.

Срещата се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020.