Актуални аспекти на политиката по заетостта в контекста на повишаване качеството на работната сила

29.06.2020 - 14:21

На 29 юни стартира поредния уебинар на платформата Moodle чрез инструмента за видеовръзка BigBlueButton, който ЦРЧРРИ организира в рамките на проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, ОПРЧР 2014-2020.

Уебинарът е на тема: „Актуални аспекти на политиката по заетостта в контекста на  повишаване  качеството на работната сила“ и ще се проведе до 2 юли. Участие в него взимат представители на Агенция по заетостта и социални партньори. Лектор е г-жа Елка Димитрова,  доктор по икономика, представител на Р България в Комитета по заетостта към Европейската комисия, директор на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" в Министерството на труда и социалната политика.

Обучението ще разгледа перспективите на развитие на пазара на труда в Р България през периода 2021 – 2030 г., както актуалните характеристики на работната сила в страната в контекста на демографските предизвикателства и процеси и прогнозите за предлагането на труд до 2034 г. Интерес представляват темата за професиите на бъдещето и изискванията към уменията на работна сила. Фокус ще бъде поставен и върху промените в работните места в резултат от пандемията, новите предизвикателства пред работната сила и повишаването на нейното качество и др.

 

Уебинарът се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.