Административнонаказателна дейност. Съставяне и връчване на акт за административно нарушение във връзка с контролната работа на инспекторите по труда

08.10.2019 - 15:43

Двудневен семинар на тема: „Административнонаказателна дейност. Съставяне и връчване на акт за административно нарушение във връзка с контролната работа на инспекторите по труда“ се провежда в периода 8 – 9 октомври 2019 г. в ЦРЧРРИ. В семинара са включени общо 19 юрисконсулти от всички териториални дирекции на ИА ГИТ.

Участниците ще надградят своите познания относно основните моменти и етапи на производството по установяване на административни нарушения, съобразно изискванията на Закона за административните нарушения и наказания.  Ще имат възможност да обменят опит и добри практики.

Преподавател е г- н Николай Стоянов – главен юрисконсулт на ИА ГИТ, който познава административната практика на Инспекцията. Има над 5 години професионална експертиза в разработване и прилагане на трудовото право в Р България, притежава професионален опит на преподаване и консултиране, както и има собствена публикация във връзка с прилагането на трудовото законодателство.

Обучението се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.