Административно обслужване

11.03.2019 - 12:05

В периода 11 март – 10 юли 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда курс за придобиване на професионална квалификация за безработни лица на тема: „Административно обслужване“. В обучението са застъпени дисциплини, които ще подпомогнат курсистите да работят ефективно в екип, да комуникират на бизнес равнище, да организират ефективно работния процес. Те ще получат знания относно трудово правната регламентация на професията и организацията на трудовия процес.

Благодарение на изключителния екип от преподаватели, участниците ще получат още и необходимите практически знания за работа със съвременни продукти и технологии, необходими за ефективно функционираща администрация, за осигуряване на безопасните условия на труд, както и за познаване на правилата при изготвяне на различни документи, съпътстващи административната работа. Те ще придобият знания и умения за правилата на бизнес протокола и етичните норми за работа в екип.

Успешно завършилите курсисти ще получат втора степен на професионална квалификация и съответния документ, удостоверяващ техните компетенции – свидетелство за професионална квалификация.