Актуални събития

Прилагане на „коучинг“ при работа с клиенти, търсещи подкрепа от институциите на пазара на труда

22.04.2019 - 16:44

И първото обучение в дистанционна форма, финансирано по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ се пров

Компютърни умения

08.04.2019 - 12:49

В периода 8 – 12 април 2019г. в ЦРЧРРИ се провежда обучение по ключова компетентност на тема: „Компютърни умения“.

Subscribe to Актуални събития