Сътрудник в малък и среден бизнес - обучение

Днес, 18.09.2017, страртира обучението по НПДЗ "Сътрудник в малък и среден бизнес". В него са застъпени дисциплини, които ще подпомогнат обучаваните в ефективното им участие в работа в екип, ще получат знания относно трудовоправната регламентация на професията и организацията на трудовия процес. Участниците ще получат необходимите практически знания за работа със съвременните продукти и технологии, необходими за ефективно функциониращият бизнес, безопасните условия на труд при боравенето със съответната техника, както и  основите на правото и отраслите, които са свързани с професионалното направление.

Те ще придобият умения и знания, които ще им помогнат да познават правилата на бизнес протокола и етичните норми за работа в екип, да анализират икономическите ресурси и да правят оптимален избор на алтернативи, на търсенето и предлагането, да сегментират пазара, така че да реализират печелившо продукта си и да изготвят бизнес-план и финансови разчети, както и да прилагат отчетност и контрол в МПС.

Успешно завършилите курсисти ще получат втора степен на професионална квалификация и съответния документ, удостоверяващ техните компетенции – Свидетелство за професионална квалификация.