Социална работа с граждани на трети държави, получили международна закрила

21.11.2017 - 11:45

В Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи започна семинар озаглавен „Социална работа с граждани на трети държави, получили международна закрила“.

От началото на 2017 г. значителен брой граждани на трети държави (ГТД) са по­търсили международна закрила на тери­торията на Р България. Ако от началото на създаването на система за убежище през 1992 г. до 2013 г. броят на лицата, търсещи закрила беше около 1000 човека на година, то този брой достигна 7000 през 2013 г. и нарасна до 11 000 през 2014 г. Продължи да се увеличава и през 2015 г., като данните достигнаха над 20 000 лица. През 2016 г. са регистрирани 18 990 души или с 6% спад в сравнение с предходната година. Голяма част от тях получават международна закри­ла, което означава, че следва да се ползват от правата на българските граждани.

 В тази връзка семинарът цели повишаване на знанията на социал­ните работници за спецификата на работата за обслужване на граждани на трети държави, получили междуна­родна закрила, кактои усвояване на различни техники за идентифициране и разрешаване на специфични проблеми, предизвикани от травматичен опит. Също така обучаемите ще развият  уменията си за работа с не­придружени деца-бежанци и бежанци от уязвими групи и ще се запознаят с възможностите за съ­трудничество при работа с ГТД в рам­ките на вече изградената мрежа от не­правителствени партньори в областта на интеграцията.