РАБОТА С ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА- ОЦЕНКА И ПРОУЧВАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА“

Днес започна обучение на тема: "Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства- оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата „Приемна грижа“"
Социалната услуга „приемна грижа“ е от изключително значение за институцио- нализираните деца и децата в риск. Чрез нея се осигурява растеж и възпитание на подрастващите в сигурна семейна среда. За предоставянето и функционирането на услугата е създадена строго регламенти- рана законодателна рамка.
Тази рамка бе усъвършенствана през 2012 г., в резултат на което се достигна повишаване на обхва- та и качеството на приемната грижа. Чрез въведените промени в подхода и условията за предоставяне на социалната услуга, реа- лизирани в процеса на изпълнение на про- екта „И аз имам семейство”, се създаде и осъществи устойчив модел на заместваща семейна грижа за децата в риск. Развитието на услугата продължи и чрез проект „Приеми ме 2015“, насочен към усъвършенстване и разширяване об- хвата на услугата „приемна грижа" на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна сре- да. Иновативният елемент по отношение на подкрепата е насочен към развитие на „специализирана приемна грижа“, обхва- щаща деца с увреждания; деца - жертви на насилие или трафик; деца - непридружени бежанци.
Нов етап представляват и мерки- те за мониторинг на качеството на прием- ната грижа. В този проект специален фокус се поставя върху настаняването на деца до три годишна възраст. С оглед на изложеното по-горе, приори- тет в работата на служителите от отделите „Закрила на детето” (ОЗД) към съответ- ните дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в страната е развитието и усъвър- шенстването на „приемната грижа” като социална услуга в общността. В тази връз- ка обученията на служителите от терито- риалните структури на Агенцията за соци- ално подпомагане (АСП) цели да повиши ефективността и качеството на работата им и съответно да се укрепи капацитета на служителите от ОЗД към ДСП по отноше- ние на приемната грижа. Един от търсените ефекти е и да се ак- тивизира по неформален път и ресурса на местните организации и институции с ос- новна цел деинституционализация и под- крепа на децата в риск.