ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: РАЗВИТИЕ И ПРИЛАГАНЕ В ПРАКТИКАТА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ДОБЪР ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛЕН ОПИТ

Днес започна двудневният семинар на тема "Развитие и прилагане в практиката на политиката за интеграция на хората с увреждания –добър европейски и национален опит".
 

Обучението има за цел да повишавиши познанията на участниците по отношение на съвременните измерения в политикатаза хората с увреждания в контекста на изискванията на европейското и националното законодателство. Също така семинарът се стреми да надгради знанията им относно мерките за интеграция на хората с уврежданияи осигуряването на достъпност на средата и да усъвършенства на уменията за изготвяне на индивидуална социална оценка и използването ѝ при оказване на адекватна социално-икономическа закрила на хората с трайни увреждания.