Нормативни актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на ЗСПД и Правилника за неговото прилагане

15.03.2018 - 09:31

В периода 15 – 16 март 2018 г.  в ЦРЧРРИ се провежда обучение на тема: "Нормативни актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на ЗСПД и Правилника за неговото прилагане". Целта на обучението е да повиши знанията на участниците относно новите промени в ЗСПД и ППЗСПД. По време на семинара обучаваните ще обменят  опит за успешни практики и модели за справяне с проблеми по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на семейното подпомагане. Лектор на семинара е г-жа Зоя Попова - главен експерт в отдел "Социални и семейни помощи" в Агенция за социално подпомагане.

На успешно завършилите ще бъде издаден сертификат.