Начало на квалификационен курс по част от професията ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО

Днес, 24 юли 2017 г., в ЦРЧРРИ – София започна провеждането на обучение за безработните лица по част от професията ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И  ЦВЕТАРСТВО съгласно договор между ЦПО, ДБТ и обучаваното лице. Целта на квалификационния курс е усвояването на теоретични знания по специалността РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО, необходими за изработка по изискванията  на планова композиция на паркови обекти, включващи: правила за безопасна работа с инструменти; подготовка на терена за озеленяване и познаване на основните видове декоративна растителност (морфологични особености, биологична характеристика и специфика на живот). Придобиват се и практически умения за създаване и поддръжка на паркова композиция с подходящи видове растителност съгласно изискващата технология за размножаване, засаждане и отглеждане на декоративни дървета, храсти и цветя. Чрез обучението по рамковата програма „Е“ курсистите ще придобият квалификация за част от професията след полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършилите обучението ще получат Удостоверение за професионална квалификация по част от професия.