Комуникативни и презентационни умения

09.11.2017 - 14:35

“Комуникативни и презентационни умения. Успешно поведение пред аудитория” е озаглавено обучението, което започна днес, девети ноември, в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Уменията за ефективна междуличностна, делова и публична комуникация подлежат на развитие и усъвършенстване чрез запознаване с актуални стратегии, теории, модели, методи и тактики, за които участниците в семинара ще получат информация и възможност да ги приложат на практика. Презентационните умения са специфична разновидност на деловото общуване. Професионалните изяви често са свързани с публично представяне на информация, указания и конкретни послания. Това изисква служителите в администрацията да притежават компетенции и компетентности да правят успешни презентации.

В обучението ще бъдат поканени служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика и от други централни и териториални администрации.

Благодарим сърдечно на нашия лектор Соня Ка­меновска, която е магистър - психолог, лицензиран преподавател за обучение на възрастни, с дъл­гогодишен опит в сферата на управление на чо­вешките ресурси и провеждане на специализи­рани обучения на държавни служители.