Европейски и национални политики и практики за предоставяне на дългосрочна грижа. План за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

21.11.2017 - 15:41

Днес, 21 ноември 2017 г., започна двудневен семинар на тема: „Европейски и национални политики и практики за предоставяне на дългосрочна грижа. План за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа“.

 

По националната цел „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” следва активно да се работи върху процеса на деинституционализация, разширяването на достъпа и качеството на предоставените социални и здравни услуги и предоставянето на нови модели на услуги, които в по-пълна степен да отговорят на по­требностите на хората в уязвимо положение. В тази връзка обучението цели повишаване на познанията за основни­те нормативни документи, регламенти­ращи предоставянето на услуги за дъл­госрочна грижа на участниците в него, също така надграждане на знанията им относно пра­вилата и процедурите за предоставяне на услуги за дългосрочна грижа в стра­ната ,както и има за задача да улесни  придобиването на нови знания относно добри практики за предоставяне на ус­луги за дългосрочна грижа на европей­ско ниво.

 

В обучението са поканени служи­тели от регионалните дирекции за социално подпомагане на АСП и НПО, които участват в прилагането на политики, стратегии и пла­нове, свързани с дългосрочната грижа.