Етапи на планиране и осъществяване на процеса по извеждане на деца от специализирани институции, механизми на междуинституционално взаимодействие. Развитие на мрежа от социални услуги

27.03.2018 - 10:11

Семинар на тема: “Етапи на планиране и осъществяване на процеса по извеждане на деца от специализирани институции, механизми на междуинституционално взаимодействие. Развитие на мрежа от социални услуги“ се провежда на 27 и 28 март 2018 г. в ЦРЧРРИ.

В обучението са включени общо 18 участника: социални работници от отделите „Закрила на детето“ на територията на цялата страна.

Лектори са г-жа Детелина Игнатова и г-жа Ренета Митова, експерти по проблематиката от Агенцията за социално подпомагане.

Двудневното обучение има за цел да повиши знанията на участниците относно инструментариума за извеждане на деца с или без увреждания от специализираните институции и настаняването им в резидентен тип услуги и да развие уменията на участниците за по-добро планиране на процеса и обмяна на опит за оказване на адекватна подкрепа. Участници и лектори ще имат възможност да срещнат гледни точки и да обменят контактите си, което е от значение за последващата им съвместна работа.