Етапи на планиране и осъществяване на процеса по извеждане на деца от специализирани институции, механизми на междуинституционално взаимодействие.

10.07.2017 - 13:19

Днес започна обучението на тема „Етапи на планиране и осъществяване на процеса по извеждане на деца от специализирани институции, механизми на междуинституционално взаимодействие“.

Въвеждането в темата се осъществява чрез дискусия по законодателството при работа с деца и принципите на взаимодействие на меж­дуинституционално ниво между участниците в процеса по преместване на деца с увреждания от специализирана инстуция и настаняването им в услуга от резидентен тип.

Впоследствие ще се разгледа ролята на со­циалния работник в процеса на преместване на деца с увреждания от специализирана инсти­туция и сесии за практическа работа по разра­ботване на план по извеждане на дете. Ролите и отговорностите на участниците в организация­та на процеса ще бъдат оценени чрез решаване на казуси, работа в малки групи и дискусия в голямата група.

Важен акцент в програмата са последващи­те етапи по наблюдение и подкрепа на децата, настанени в новите услуги, както и идентифи­циране на съпътстващите услуги, необходими за подкрепа при настаняване на децата в новите услуги.

В обучението взимат участие  Служители от РДСП и социални работни­ци от отделите за „Закрила на детето“ в ДСП на АСП, служители на експертни длъжности от ДАЗД и НПО, представители на общинската администрация и социалните услуги, които са децентрализирани и се управляват от местната власт.