Ефективно общуване в екипа.Разрешаване на кризи и конфликти на работното място

13.07.2017 - 13:18

Започна изнесеният семинар на тема “Ефективно общуване в екипа. Разрешаване на кризи и конфликти на работното място“. Той се провежда в град Смолян, като в него се включиха кадри на ръководни и експертни позиции от Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Пловдив.

Програмата започва с дефиниране на понятията за конфликти и кризи, с уста­новяване на тяхната природата и признаци­те им. На участниците ще бъдат разяснени начини и подходи за справяне с конфликти чрез извеждането на причини, мотиви и цели на конфликтната ситуация.  Акцентът на обучението е поставен върху изясняването на стратегии на пове­дение на личността в конфликтни ситуа­ции. Представят се различни мо­дели за водене на преговори и ефективни начини за тяхното организиране. В този контекст ще бъде разгледана и ролята на междуличностното общуване за управле­нието на конфликти и кризи, особености те на речевото и неречевото общуване при разрешаването на такива ситуации, както и какви комуникативни бариери и типични грешки се допускат при деловите контакти.

За лектор на обучението е поканен проф. д. п. н. Стойко Иванов, преподавател по възрастова и педагогическа психология в СУ „Свети Кл. Охридски“, ШУ „Еп. К. Преславски“, РУ „Ангел Кънчев“ и дългогодишен лектор в ЦРЧРРИ.