ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОВЕДЕНИТЕ ПРЕЗ 2017 Г. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

07.02.2018 - 12:57

За втора поредна година ЦРЧРРИ проведе самооценяване на качеството на професионалните обучения. Тази практика бе въведена с Наредба № 2 на Министерството на образованието и науката (МОН) за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение от началото на 2016 г.

Резултатите от самооценяването за 2017 г. показва добри резултати, което се дължи на дългогодишното утвърждаване на Центъра на пазара на обучителните услуги като авторитетна организация, обучаваща както служители от държавната администрация по теми в социалната сфера, така и безработни лица по най-предпочитаните на пазара на труда професии.

През наблюдавания период бяха включени два нови курса за безработни лица по НПДЗ, по едни от най-търсените специалности към момента -  „Екскурзоводско обслужване“ и „Малък и среден бизнес“. Тези програми са изцяло актуализирани спрямо нормативните основания за рамковите програми, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката на 17.03.2017 г.

Продължи развитието на дигиталните продукти на Центъра, като в Клуба на лектора са проведени шест дискусии, а на платформата за дистанционно обучение се осъществиха 12 професионални обучения за служители от държавната администрация на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Агенцията по заетостта (АЗ). На външната интернет страница, която се обновява ежедневно с информация, е добавен бутон „Демографски проект“. В удобно подменю е организирана цялата информация относно дейността на Центъра  в изпълнение на проект на МТСП „Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в ПСЮИЕ“.

Оценяването показа, че за 2018 г. е необходимо да се обърне по-съществено внимание върху разширяването на контактите с работодателските организации, както и по-пълното интегриране на дигиталният продукт Смартнет в обучителните програми за постигане на ефективна предварителна информираност на участниците и по-широка иновативност в обучителния процес.

Екипът на Центъра ще продължи активна работа по актуализиране на учебното съдържание в обучителните програми, както и системното адаптиране на професионалните програми в пълно съответствие с изискванията на НАПОО. Предстои и разширяване на портфолиото с предлаганите ПО на Центъра, с включване на търсени на пазара на труда професии, както и организиране  на обучения по ключови компетентности за безработни лица като „Управление на конфликти и кризи“ по КК6 и „Лидерски умения“ по КК7.