Делови умения за водене на срещи и преговори. Имидж и успех

 Днес, 05.10.2017, в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи започна обучение на тема: „Делови умения за водене на срещи и преговори. Имидж и успех“.

Акцентът в него е поставен върху същ­ността и особеностите на деловото об­щуване при воденето на или участие в срещи и преговори. По време на семи­нара ще бъде изяснена взаимовръзката между деловото общуване и админи­стративната култура на служителите в администрацията, ще бъдат представе­ни техники и практики за изграждане на професионален имидж чрез различ­ни начини на общуване.

Фокусът на обучението е насочен към усъвършенстване на уменията за ефективно презентиране. Подробно ще бъдат анализирани факторите, които обезпечават успешната презентация и ще бъдат споделени конкретни похва­ти, които допринасят тя да се осъщест­ви на практика.

Лектор на обучението е проф. д. п. н. Стойко Иванов, преподавател по педагогическа психология в СУ “Свети Климент Охридски”.