Управление на конфликти и кризи

12.03.2018 - 11:19

В периода 12 – 16 март 2018 г. в ЦРЧРРИ се провежда обучение по ключова компетентност „Управление на конфликти и кризи“. В рамките на 40 учебни часа курсистите ще се обучават в теми като „Емоционална интелигентност“,  „Комуникативни умения“ и „Управление на конфликти и кризи“.  

Специално внимание ще бъде отдадено на себеусещането, себеконтрола, себемотивирането, и съпричастността. Ще бъдат развити умения за емоционална интелигентност и за управление на емоциите. Същността, елементите и принципите на бизнес комуникацията ще бъдат обсъдени наред с уменията за говорене пред публика, вербална и невербална комуникация. Ще бъдат разисквани причините за възникването на конфликти, типовете конфликти, начините за справяне с тях, както и различните стилове на управление на конфликтните ситуации.

На успешно завършилите обучение участници се издава сертификат.