АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

13.03.2018 - 10:33

В периода 12 март – 11 юли 2018 г. в ЦРЧРРИ се провежда курс за придобиване на професионална квалификация за безработни лица на тема: „Административно обслужване“. В обучението са застъпени дисциплини, които ще подпомогнат обучаваните в ефективното им участие в работа в екип, ще получат знания относно трудовоправната регламентация на професията и организацията на трудовия процес.

Участниците ще получат необходимите практически знания за работа със съвременни продукти и технологии, необходими за ефективно функционираща администрация, за осигуряване на безопасни условия на труд при боравенето със съответната техника, познаване на правилата при изготвяне на различни документи, съпътстващи административната работа. Те ще придобият знания и умения, които ще им помогнат да познават правилата на бизнес протокола и етичните норми за работа в екип.

Успешно завършилите курсисти ще получат втора степен на професионална квалификация и съответния документ, удостоверяващ техните компетенции – свидетелство за професионална квалификация.